Volleybal­vereniging Set Up - Privacybeleid Volleybalvereniging Set Up

Privacybeleid Volleybalvereniging Set Up

Versie: 9 december 2019

Om te kunnen volleyballen bij onze vereniging, is het nodig dat we een aantal persoongsgegevens van jou registreren. In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen:

Grondslag van deze persoonsgegevens is toestemming via het inschrijfformulier of een afzonderlijk toestemmingsdocument.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen we de volgende persoonsgegevens van je:

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen zolang je lid blijft en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Foto’s mogen zo worden lang gebruikt als onze vereniging bestaat op onze website. Mocht je bezwaar hiertegen hebben, laat dit dan weten aan de secretaris. Foto’s met jou erop worden dan verwijderd en er worden geen nieuwe foto’s met jou erop meer geplaatst.

Verstrekking aan derden

Als je deelneemt aan de NeVoBo-competitie, dan verstrekken wij je persoonsgegevens aan de NeVoBo.

Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar dan verwerken we je persoonsgegevens alleen als een van je ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Beveiliging

Je persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking door ze te beschermen met een wachtwoord. We maken back-ups van de persoonsgegevens voor het geval persoonsgegevens verloren zijn gegaan door technische problemen.

Rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming binnen Nederland

Contactgegevens

Volleybalvereniging Set Up
Zijlbergsestraat 2-a
4921 CM Made

e-mail: secretaris@vvsetup.nl